اطلاعات تماس

افغانستان، هرات، غرب پارک ترقی، خیابان حنظلۀ بادغیسی یک، پوهنتون غالب، دفتر مجله.

تماس با سردبیر

Ghulam Rasool Rahmani
هماهنگ‌کنندۀ علمی مجله
تلفن 0093791331321

تماس با پشتیبانی

Asrar Ahmad Ehsan
تلفن 0093797970246