تیم سردبیری

مدیرمسؤول: دکتر علی‌احمد محمدی

سردبیر: دکتر سیدحسین موسوی

اعضای هیئت تحریر داخلی:

۱. دکتر علی‌احمد محمدی

ایمیل: aa.heravi.chem@ghalib.edu.af

دیپارتمنت عمومی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان

۲. دکتر سیدحسین موسوی

ایمیل: sayedhussain.mosawi@ghalib.edu.af

امراض انتانی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، کابل، افغانستان

۳. پوهندوی دکتور محمد‌سعید بهراد

ایمیل: drmsbehrad95@gmail.com

دیپارتمنت جراحی عمومی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه طبی کابل، کابل، افغانستان

۴. پوهنوال دکتر غزیزالرحمن نیازی

ایمیل: Aziz.niazi.dr@gmail.com

دیپارتمنت امراض انتانی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان

۵. دکتور محمد‌رفیع فضلی

ایمیل: 

جراحی عمومی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان

۶. دکتور احمد‌طارق عزیزی

ایمیل: dr.azizitariq@gmail.com

ارتوپیدی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان

۷. دکتور خدیجه روهینا عثمانی

ایمیل: 

دیپارتمنت صحت عامه، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان

۸. دکتور سیدعبدالغفور سعیدی

ایمیل:saeedysaidghafour@yahoo.com

دیپارتمنت صحت عامه، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان

9. دکتور مینه الکوزی

ایمیل:meenaalkozai7@gmail.com

دیپارتمنت امراض انتانی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان

۱۰. دکتور هدایت‌الله احسان

ایمیل: hedayatullahehsan@gmail.com

دیپارتمنت ستوماتولوژی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ ستوماتولوژی، پوهنتون/ دانش‌گاه علوم طبی کابل، کابل، افغانستان

 

اعضای هیئت تحریر بین‌المللی:

۱. دکتر احمد حسینیِ صفا

ایمیل: Hosseini.ahmad@IUMS.ac.ir

دیپارتمنت علوم آزمایش‌گاهی طبّی، دانش‌گاه/ پوهنتون طبی ایران، تهران، ایران

۲. دکتر نثار احمد شایان

ایمیل: n.a.shayan@gmail.com

دیپارتمنت اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانش‌گاه/ پوهنتون وسترن، لندن در کانادا‌

۳. دکتر امیر معین تقوی

ایمیل: Moeentaghavia@mums.ac.ir

دیپارتمنت پریدودنتیک، دانش‌گاه/ پوهنتون علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران

۴. دکتر سیدمرتضی کاظمی

ایمیل: morteza@sbmu.ac.ir

مرکز تحقیقات مفاصل استخوان و بافت‌های وابسته، شفاخانۀ اُرتوپیدی اختر، دانش‌گاه/ پوهنتون علوم‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۵. دکتر امین شریفان

ایمیل: aminsharifan@gmail.com 

گروه مراقبت‌های دارویی، بیمارستان سینا، دانش‌گاه پوهنتون علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات مصرف داروها، دانش‌‌‌گاه/ پوهنتون علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۶. دکتر فرزانه رشیدی فکاری

ایمیل: f.rashidi@nkums.ac.ir

گروه مامایی و بهداشت باروری، دانش‌کده/ پوهنځی پرستاری و مامایی، دانش‌گاه/ پوهنتون علوم‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران