تأثیرات امواج آنتن‌های مخابراتی روی صحت‌مندی انسان‌ها و روش‌های جلوگیری آن

(محدودۀ مطالعاتی: شهر هرات، ۱۴۰۲)

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.58342/ghalibMj.V.1.I.1.1

کلمات کلیدی:

امواج الکترو مغناطیسی‌, آنتن‌های مخابراتی‌, تأثیرات صحی‌, شهر هرات

چکیده

زمینه‌ و ‌هدف: یکی از موضوعات مهم جامعۀ امروز شهر هرات، نصب‌‌ آنتن‌های مخابراتی روی خانه‌های مسکونی است؛ فریکانسی بالای امواج الکترومغناطیسی توسط این دست‌گاه‌ها پخش می‌شود. حالا مسأله این است: امواجی‌‌که توسط این آنتن‌ها پخش می‌شود، به صحت انسان ضرر دارد یا خیر؟ و اگر ضرر دارد، روش/ روش‌های ‌جلوگیری آن چیست؟ که این تحقیق، یافتنِ پاسخِ این مسأله را با‌توجه به موقعیت شهر هرات به دوش داشته است.

روش بررسی: این تحقیق ازجمله تحقیقات توصیفی‌‌است، که ابتدا، پرسش‌نامه‌‌یی طراحی گردید و روایی آن توسط افراد خبره تأیید و پایایی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ، که معادل (۷٫۳۸)، که عددی قابل‌قبول است به دست آمد؛ سپس پرسش‌نامه برای ۱۰۰ تن از ساکنان خانه‌هایی که در مساحت‌های نزدیک، متوسط و دور بودند، توزیع شد و برعلاوۀ آن، مصاحبۀ رودررو نیز صورت گرفته است. پرسش‌نامه‌ها توسط برنامۀ SPSS25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که تأثیرات امواج آنتن‌های مخابراتی روی صحت‌مندی شهروندانِ مورد مطالعة تحقیق وجود دارد، که این تأثیرات در طولانی‌مدت زیادتر شده و باعث سردرد، سرگیجه، اختلال در خواب‌ و ضعف جسمانی شده است.

نتیجه‌گیری: برای جلوگیری از اثرات منفی امواج آنتن‌های مخابراتی در کوتاه‌مدت، به‌تر است تعداد این آنتن‌ها‌ در نزدیک خانه‌های مسکونی کاهش داده شود و در طولانی‌مدت می‌توان به‌جای آن از لینک‌های فایبر نوری برای ارتباط بین آنتن‌های مخابراتی استفاده کرد.

بیوگرافی نویسندگان

غلام‌ فاروق حیدری، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب هرات

دیپارتمنت نت‌وُرک، پوهنځی/ دانش‌کدهٔ کمپیوترسانیس، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان و مرکز تحقیقات علمی، پوهنتون/  دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان.

لاله ستارزاده، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات

عضو هیئت علمیِ دیپارتمنت عمومی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ طب معالجه‌وی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات، هرات، افغانستان.

مراجع

ناصری س، نادری ا، محوی ا، منظم م‌.ر. بررسی وضعیت انتشار عرضی امواج مایکروویو ناشی از آنتن‌های BTS در شهر مراغه. سلامت و محیط زیست [اینترنت]. 12 حوت 1394 [13 اسد 1402]؛ 8(4): 471-480. قابل‌ دست‌رس در: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-5484-fa.html

دادفر ف، بامداد ک، سامانی‌پور م. تأثیر امواج الکترومغناطیسی ساطع‌شده از تبلت متصل به اینترنت بر میزان و تحرک اسپرم‌های موش صحراییِ نرّ بالغ. Pars Journal of Medical Sciences [اینترنت]. تابستان 1397. [25 اسد 1402]؛ 16(2): 42-48. قابل دست‌رس در: DOI: 10.52547/jmj.16.2.41

احمدنژاد م، صیادبوران م، دژندیان س، مین‌فر ع، خارا ح. تأثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر شاخص‌های خونی و تولید مثلیِ ماهیان کوی (Cyprinus carpio)مولد. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان [اینترنت]. بهار 1397 [21 اسد 1402]؛ 6 (1): 95-116. قابل دست‌رس در: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-6668-fa.html

نصیری پ، منظم م.ر، زارع س، اعظم ک، یوسفی ز، همت‌جو ر. بررسی وضعیت انتشار امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتن‌های Base Transceiver Station) BTS، باند 900 مگا‌هرتز در شهر تهران. سلامت و محیط زیست [اینترنت]. زمستان 1390. [21 سنبلة 1402]؛ 3(4): 331-340. قابل‌ دست‌رس در: https://sid.ir/paper/145815/fa

حیدری م ب، عسگری م، جعفری ن، محتوی‌پور س م، ذوالفغاری م. روش‌های عددی و تحلیلی مختلف برای مطالعة تأثیرات امواج الکترومغناطیسی بر بردن انسان. مجلة علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی [اینترنت]. خزان1397 [25 اسد 1402]؛ 13(3): 59-72. قابل دست‌رس در: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-6668-fa.html

بهداروند م، نژادکورکی ف. سنجش میزان شدت چگالی توان آنتن‌های BTS در دو منطقة تجاری و مسکونی شهر گتوند. مجلة سلامت و محیط زیست [اینترنت]. 21 سنبلة 1401 [18 سرطان 1402]؛ 15 (2): 321-330. قابل دست‌رس در: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-6668-fa.html

شهبازی گ د ، کربلایی م، مرادی ح، قهفراخی، ب،م. اثرات سلامتی زندگی در نزدیکی آنتن های فرستنده و گیرنده تلفن همراه (BTS) درشهر اصفهان، ایران. Informa Heathcare USA [اینترنت]. 29 عقرب1392 [22 اسد 1402]؛ 33 (3): 210-206. قابل دست‌رس در: https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.3109/15368378.2013.801352?needAccess=true l

حیدری م ت، محمدی ش، طهماسبی‌مقدم ح. پایش سلامت شهروندان با رویکرد مکان‌‌یابی بهینة دکل‌های مخابراتی تلفن هم‌راه (موردشناسی: منطقة یک شهرداری شهر زنجان). فصل‌نامة جغرافیا و آمایش شهری [اینترنت]. تابستان 1399 [21 اسد 1402]؛ 35 (2): 127-142. قابل دست‌رس در: https://www.sid.ir/paper/404254/fa

احمدی ز، شهبازی د، هاشمی ب، کربلایی م. اثر امواج الکترومغناطیس تلفن همراه با فرکانس 900 مگاهرتز روی فعالیت‌های زیستی سلول‌های بنیادی مزانشیمی حاصل از بافت چربی. مجلة دانش‌کدة پزشکی اصفهان [اینترنت]. 5 اسفند/ حوت 1393 [11 سرطان 1402]؛ 32(316): 2278-2269. قابل دست‌رس در: https://jims.mui.ac.ir/article_14521.html

References

Naseri S., Naderi A., Mohavi A., Nazari M.R. Investigating the transverse propagation of microwave waves caused by BTS antennas in Maragheh city. Health and Environment [Internet]. 2 March 2016 [4 Agust 2023]; 8(4): 471-480. Available at: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-5484-fa.html (Persian)

Dadfar F, Bamdad K, Samanipour M. The effect of electromagnetic waves emitted from a tablet connected to the Internet on the amount and motility of adult male rat sperms. Pars Journal of Medical Sciences [Internet]. Summer 2018. [16 August 2023]; 16(2): 42-48. Available at: DOI: 10.52547/jmj.16.2.41 (Persian)

Ahmadnejad M, Sayadboran M, Djandian S, Minfar A, Khara H. The effect of mobile phone electromagnetic waves on blood and reproduction indices of Koi fish (Cyprinus carpio). Aquatic Physiology and Biotechnology [Internet]. Spring 2018 [12 August 2023]; 6 (1): 95-116. Available at: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-6668-fa.html (Persian)

Nasiri P., M.R.N., Zare S., Azam K., Yousefi Z., Hamtjo R. Investigating the situation of electromagnetic waves emission caused by Base Transceiver Station (BTS) antennas, 900 MHz band in Tehran. Health and Environment [Internet]. Winter 2011. [12 September 2023]; 3(4): 331-340. Available at: https://sid.ir/paper/145815/fa (Persian)

Heydari MB, Asgari M, Jafari N, Mahtavipour SM, Zulfaghari M. Different numerical and analytical methods to study the effects of electromagnetic waves on human body. Journal of paramedical sciences and military health [Internet]. Fall 2018 [16 August 2023]; 13(3): 59-72. Available at: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-6668-fa.html (Persian)

Behdarvand M, Nejadkorki F. Measuring the power density intensity of BTS antennas in both commercial and residential areas of Catu ed city. Journal of Health and Environment [Internet]. 12 September 2022 [09 July 2023]; 15 (2): 321-330. Available at: http://ijhe.tums.ac.ir/article-1-6668-fa.html (Persian)

Shahbazi GD, Karbalai M, Moradi H, Qahfarakhi, B, M. Health effects of living near mobile phone transmitter and receiver antennas (BTS) in Isfahan city, Iran. Informa Heathcare USA [Internet]. 20 November 2023 [13 August 2023]; 33 (3): 210-206. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.3109/15368378.2013.801352?needAccess=truel (Persian)

Heydari MT, Mohammadi SH, Tahmasabi-Moghadam H. Monitoring the health of citizens with the optimal location approach of mobile phone towers (case study: one municipality of Zanjan city). Quarterly Journal of Geography and Urban Planning [Internet]. Summer 2020 [12 August 2023]; 35 (2): 127-142. Available at: https://www.sid.ir/paper/404254/fa (Persian)

Ahmadi Z, Shahbazi D, Hashemi B, Karbalai M. The effect of mobile phone electromagnetic waves with a frequency of 900 MHz on the biological activities of mesenchymal stem cells derived from adipose tissue. Isfahan Medical College Journal [Internet]. 24 February 2015 [02 July 2023]; 32(316): 2278-2269. Available at: https://jims.mui.ac.ir/article_14521.html (Persian)

##submission.downloads##

چاپ شده

2024-03-29