هزینه‌های چاپ و نشر

   دوفصل‌‌نامۀ بین‌المللی علوم طبی غالب، برای فعلاً هیچ هزینه‌یی را از نویسنده‌گان بابت داوری و انتشار دریافت نمی‌کند.

 مورد                    هزینه به افغانی

 ارسال                   0 افغانی (ندارد)

داوری                    0 افغانی (ندارد)

ویرایش                   0 افغانی (ندارد)

نشر                        0 افغانی (ندارد)

 

نکته: پس از نمایه‌شدنِ مجله در پای‌گاه‌های (ISC)، (Web of Science)، (PubMed) و (Scopus) هزینه‌های داوری و ویرایش، از نویسنده‌گان اخذ خواهد شد و باقی هزینه‌ها از سوی پوهنتون غالبِ هرات، پشتی‌بانی می‌گردد.