ره‌نمای داوران/ مرورگران

  دوفصل‌نامۀ علوم طبی غالب، سیاستِ بررسیِ هم‌تایان و دوسو ناآشنا را دنبال می‌کند؛ برای دریافت عضویت، می‌بایست این فُرم (فُرم عضویت داورانِ دوفصل‌نامۀ علوم طبی غالب) را دریافت/ دانلود کنید و پس از خانه‌پری و امضا، به نشانیِ الکترونیکی (mj@ghalib.edu.af) ارسال نمایید؛ پس از تأیید عضویت شما، برای این‌که داوریِ منصفانه و علمی  داشته باشیم، از تمام داوران/ مرورگران می‌خواهیم این موارد را به‌گونۀ جدی پی‌گیری نمایند:

۱. همۀ داوران/ مرورگران محترم، می‌بایست ره‌نمای نویسنده‌گان دوفصل‌نامۀ علوم طبی غالب را به‌گونۀ کامل مطالعه کنند و از آن آگاهی دقیق داشته باشند؛

۲. همۀ داوران/ مرورگران محترم، می‌بایست فرایند پذیرش و داوری دوفصل‌نامۀ علوم طبی غالب را به‌گونۀ کامل مطالعه نمایند و آن را رعایت کنند؛

۳. همۀ داوران/ مرورگران گرامیِ دوفصل‌نامۀ علوم طبی غالب، می‌بایست، ملاحظاتِ اخلاقیِ این مجله را مطالعه کنند و در داوریِ خود به کار بندند.

 

    مهم:

       برای داوریِ مقاله‌ها، فُرم زیر را دریافت/ دانلود کنید و از آن در داوریِ خود استفاده نمایید:

به‌زودی