مطالعۀ دلایل تحلیل استخوان اطراف امپلنت‌های دندانی

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.58342/ghalibMj.V.1.I.1.5

کلمات کلیدی:

بدنه امپلنت, تحلیل استخوان, التهاب اطراف امپلنت, ناکامی امپلنت

چکیده

زمینه و هدف: دندان‌ها برای استخوان مثل داشتن پایۀ لازم برای یک خانه است. بناءً اگر این دندان‌ها بنابر هر دلیلی از بین بروند، همانند این است، که خانه با ازبین‌رفتن پایه‌هایش نابود می‌شود، استخوان مربوط‌ هم به تحلیل می‌رود. پس با این ملحوظ، برای این‌که ازاین تحلیل استخوانی جلوگیری صورت گیرد، امپلنت‌های دندانی به عوض دندان‌های طبیعی ازبین رفته غرس می‌شوند تا بتوانند وظیفۀ دندانِ از‌دست‌رفته را دوباره اعاده نمایند و درعین زمان از تحلیل استخوان جلوگیری نمایند؛ ولی تعداد متنوع از امپلنت‌ها با مواد متنوع از کمپنی‌های مختلف تولید می‌شوند؛ بناءً از نقطه‌نظر محققان، این امپلنت‌های متنوع می‌تواند بنابر یک سلسله دلایل و فکتورها در چهاراطراف خود دُچار تحلیل استخوانی شوند، که باید این میزان تحلیل استخوانی به صفر برسد؛ بنابر‌این، تعداد زیادی از محققان برای این‌که دلایل این تحلیل استخوانی در امپلنت‌های دندانی پیدا کنند، تعداد کثیری از تحقیقات برای این هدف انجام دادند، که هرکدام آن‌ها دلایل و فکتورهای متعددی را برملا ساختند، که من‌جمله، تجربۀ خود پزشک، هنگام غرس‌کردن امپلنت، نوع امپلنت،‌ نوع غرس امپلنت،‌‌ میزان استخوان فک موجود از قبل،‌ سن مریض، سیستم معافیتی مریض،‌ عکس‌العمل استخوان فک در مقابل خود امپلنت،‌ حفظ‌الصحۀ مریض، مانند کشیدن یا عدم کشیدن سگرت،‌ و یک سلسله فکتورهای مختلف‌ دیگر، که همه تأثیرگذار در‌ عدم تحلیل استخوان فک برای امپلنت‌های دندانی می‌باشد.

روش تحقیق: این تحقیق به شکل  review article  Systemicبوده، که با استفاده از ویب‌سایت‌های معتبر مانند Google  Scholar, PubMed, International Journal of Implant Dentistry, MDPI, صورت گرفته، که با استفاده از کلماتی مانندِ bone loss in dental implants, osseointegration for dental implants, bone quality for dental implants   جست‌وجو گردید. مقالاتی که فکتورهای مؤثر به دلیل تحلیل استخوان را مورد بحث قرار داده وارد مطالعه شدند.

یافته‌ها: تمام فکتورها و دلایلی که منتج به تحلیل استخوان اطراف امپلنت‌های دندانی می‌گردد، یک موضوع چندین فکتوری است، که هم مربوط به پزشک، هم به مریض و هم مربوط به سیستم و مواد امپلنتی می‌باشد؛ ولی دراین مقاله، فقط سه متغییر را من‌حیث فکتورهای مقاله‌یی مورد مطالعه قرار داده شده است، که عبارتند از‌: سن مریض (۴۰-۵۹)، انواع امپلنت‌ها (هم سطح استخوان)،‌ سگرت (تنباکو).

بیوگرافی نویسندگان

هدایت‌الله احسان، `پوهنتون غالبِ کابل

مرکز تحقیقات علوم طبی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ کابل، کابل، افغانستان.

منیر احمد ابراهیم‌خیل، پوهنتون غالبِ‌ کابل

مرکز تحقیقات علوم طبی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ کابل، کابل، افغانستان.

عبدالوکیل رامکی، `پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ کابل

مرکز تحقیقات علوم طبی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ کابل، کابل، افغانستان

مراجع

Lemos C, Nunes RG, Santiago JF, De Luna Gomes JM, Limirio JPJO, Del Rei Daltro Rosa CD, et al. Are implant-supported removable partial dentures a suitable treatment for partially edentulous patients? A systematic review and meta-analysis. The journal of Prosthetic Dentistry/The Journal of Prosthetic Dentistry 2023;538–546. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2021.06.017.

Liu F, Su W, You C-H, Wu AY-J. All-on-4 concept implantation for mandibular rehabilitation of an edentulous patient with Parkinson disease: A clinical report. The Journal of Prosthetic Dentistry (Print) 2015;745–750. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2015.07.007.

Faggion CM. Critical appraisal of evidence supporting the placement of dental implants in patients with neurodegenerative diseases. Gerodontology 2013;2–10. https://doi.org/10.1111/ger.12100.

Packer M, Nikitin V, Coward T, Davis DM, Fiske J. The potential benefits of dental implants on the oral health quality of life of people with Parkinson’s disease. Gerodontology 2009;11–18. https://doi.org/10.1111/j.1741-2358.2008.00233.x.

Mohamed H, Kothayer M. Effect of LASER on Crestal Bone Loss Around Dental Implants Retaining Mandibular Overdenture. Egyptian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2020;11:142–9. https://doi.org/10.21608/omx.2021.63323.1110.

Shetty S. Bone loss around implants: Is it inevitable, preventable, irreversible, or untreatable? Journal of Dental Implants 2021;11:65. https://doi.org/10.4103/jdi.jdi_32_21.

Ormianer Z, Block J, Matalon S, Kohen J. The Effect of Moderately Controlled Type 2 Diabetes on Dental Implant Survival and Peri-implant Bone Loss: A Long-Term Retrospective Study. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2018;33:389–94. https://doi.org/10.11607/jomi.5838.

Immediate loading on 3.0 mm narrow implants: a prospective multi‐center study with 2‐year follow‐up. Clinical Oral Implants Research 2017;28:24–24. https://doi.org/10.1111/clr.23_13040.

Akcalı A, Trullenque‐Eriksson A, Sun C, Petrie A, Nibali L, Donos N. What is the effect of soft tissue thickness on crestal bone loss around dental implants? A systematic review. Clinical Oral Implants Research 2016;28:1046–53. https://doi.org/10.1111/clr.12916.

Mehl C, Zhang Q, Lehmann F, Kern M. Retention of zirconia on titanium in two-piece abutments with self-adhesive resin cements. The Journal of Prosthetic Dentistry 2018;120:214–9. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2017.11.020.

Kowalski J, Lapinska B, Nissan J, Lukomska-Szymanska M. Factors Influencing Marginal Bone Loss around Dental Implants: A Narrative Review. Coatings 2021;11:865. https://doi.org/10.3390/coatings11070865.

Al-Akhali M, Chaar MS, Elsayed A, Samran A, Kern M. Fracture resistance of ceramic and polymer-based occlusal veneer restorations. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2017;74:245–50. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2017.06.013.

Oswal M, Amasi U, Oswal M, Bhagat A. Influence of three different implant thread designs on stress distribution: A three-dimensional finite element analysis. The Journal of Indian Prosthodontic Society 2016;16:359. https://doi.org/10.4103/0972-4052.191283.

Esposito M, Hirsch J, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants, (II). Etiopathogenesis. European Journal of Oral Sciences 1998;106:721–64. https://doi.org/10.1046/j.0909-8836..t01-6-.x.

Naveau A, Shinmyouzu K, Moore C, Avivi-Arber L, Jokerst J, Koka S. Etiology and Measurement of Peri-Implant Crestal Bone Loss (CBL). Journal of Clinical Medicine 2019;8:166. https://doi.org/10.3390/jcm8020166.

Baggi L, Cappelloni I, Di Girolamo M, Maceri F, Vairo G. The influence of implant diameter and length on stress distribution of osseointegrated implants related to crestal bone geometry: A three-dimensional finite element analysis. The Journal of Prosthetic Dentistry 2008;100:422–31. https://doi.org/10.1016/s0022-3913(08)60259-0.

Winkler S, Morris HF, Ochi S. Implant Survival to 36 Months as Related to Length and Diameter. Annals of Periodontology 2000;5:22–31. https://doi.org/10.1902/annals.2000.5.1.22.

Factors affecting late implant bone loss: A retrospective analysis. The Journal of Prosthetic Dentistry 2007;98:215. https://doi.org/10.1016/s0022-3913(07)60094-8.

Monje A, Suarez F, Galindo‐Moreno P, García‐Nogales A, Fu J, Wang H. A systematic review on marginal bone loss around short dental implants (<10 mm) for implant‐supported fixed prostheses. Clinical Oral Implants Research 2013;25:1119–24. https://doi.org/10.1111/clr.12236.

Raikar S, Talukdar P, Kumari S, Panda S, Oommen V, Prasad A. Factors affecting the survival rate of dental implants: A retrospective study. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry 2017;7:351. https://doi.org/10.4103/jispcd.jispcd_380_17.

Baggi L, Cappelloni I, Di Girolamo M, Maceri F, Vairo G. The influence of implant diameter and length on stress distribution of osseointegrated implants related to crestal bone geometry: A three-dimensional finite element analysis. The Journal of Prosthetic Dentistry 2008;100:422–31. https://doi.org/10.1016/s0022-3913(08)60259-0.

Eazhil R, Swaminathan S, Gunaseelan M, Kannan Gv, Alagesan C. Impact of implant diameter and length on stress distribution in osseointegrated implants: A 3D FEA study. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry 2016;6:590. https://doi.org/10.4103/2231-0762.195518.

Broggini N, McManus LM, Hermann JS, Medina R, Schenk RK, Buser D, et al. Peri-implant Inflammation Defined by the Implant-Abutment Interface. Journal of Dental Research 2006;85:473–8. https://doi.org/10.1177/154405910608500515.

Bra-nemark P-I, Zarb GA, Albrektsson T, Rosen HM. Tissue-Integrated Prostheses. Osseointegration in Clinical Dentistry. Plastic and Reconstructive Surgery 1986;77:496–7. https://doi.org/10.1097/00006534-198603000-00037.

Abrahamsson I, Berglundh T. Effects of different implant surfaces and designs on marginal bone‐level alterations: a review. Clinical Oral Implants Research 2009;20:207–15. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2009.01783.x.

Li J, Yin X, Huang L, Mouraret S, Brunski JB, Cordova L, et al. Relationships among Bone Quality, Implant Osseointegration, and Wnt Signaling. Journal of Dental Research 2017;96:822–31. https://doi.org/10.1177/0022034517700131.

Choi J, Lee E, Kim B, Kim O. A retrospective study on systemic factors affecting marginal bone loss and success rate of implants. Clinical Oral Implants Research 2020;31:196–196. https://doi.org/10.1111/clr.138_13644.

Eshkol‐Yogev I, Tandlich M, Shapira L. Effect of implant neck design on primary and secondary implant stability in the posterior maxilla: A prospective randomized controlled study. Clinical Oral Implants Research 2019;30:1220–8. https://doi.org/10.1111/clr.13535.

Prathapachandran J, Suresh N. Management of peri-implantitis. Dental Research Journal 2012;9:516. https://doi.org/10.4103/1735-3327.104867.

Koo K-T, Khoury F, Keeve PL, Schwarz F, Ramanauskaite A, Sculean A, et al. Implant Surface Decontamination by Surgical Treatment of Periimplantitis. Implant Dentistry 2019;28:173–6. https://doi.org/10.1097/id.0000000000000840.

Hanif A, Qureshi S, Sheikh Z, Rashid H. Complications in implant dentistry. European Journal of Dentistry 2017;11:135–40. https://doi.org/10.4103/ejd.ejd_340_16.

Rashid H, Sheikh Z, Vohra F, Hanif A, Glogauer M. Peri-Implantitis: A Review of the Disease and Report of a Case Treated with Allograft to Achieve Bone Regeneration. Dentistry - Open Journal 2015;2:87–97. https://doi.org/10.17140/doj-2-117.

Roca-Millan E, Estrugo-Devesa A, Merlos A, Jané-Salas E, Vinuesa T, López-López J. Systemic Antibiotic Prophylaxis to Reduce Early Implant Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. Antibiotics 2021;10:698. https://doi.org/10.3390/antibiotics10060698.

Choi J, Lee E, Kim B, Kim O. A retrospective study on systemic factors affecting marginal bone loss and success rate of implants. Clinical Oral Implants Research 2020;31:196–196. https://doi.org/10.1111/clr.138_13644.

Choi J, Lee E, Kim B, Kim O. A retrospective study on systemic factors affecting marginal bone loss and success rate of implants. Clinical Oral Implants Research 2020;31:196–196. https://doi.org/10.1111/clr.138_13644.

Rosling B, Nyman S, Lindhe J. The effect of systematic plaque control on bone regeneration in infrabony pockets. Journal of Clinical Periodontology 1976;3:38–53. https://doi.org/10.1111/j.1600-051x.1976.tb01849.x.

Lingeshwar D, Aparna I, Dhanasekar B, Gupta L. Implant crest module: A review of biomechanical considerations. Indian Journal of Dental Research 2012;23:257. https://doi.org/10.4103/0970-9290.100437.

Fanuscu MI, Vu HV, Poncelet B. Implant Biomechanics in Grafted Sinus: A Finite Element Analysis. Journal of Oral Implantology 2004;30:59–68. https://doi.org/10.1563/0.674.1.

Qian J, Wennerberg A, Albrektsson T. Reasons for Marginal Bone Loss around Oral Implants. Clinical Implant Dentistry and Related Research 2012;14:792–807. https://doi.org/10.1111/cid.12014.

Srinivasan M, Vazquez L, Rieder P, Moraguez O, Bernard J, Belser UC. Survival rates of short (6 mm) micro‐rough surface implants: a review of literature and meta‐analysis. Clinical Oral Implants Research 2013;25:539–45. https://doi.org/10.1111/clr.12125.

Gadre KS. ‘Submental intubation: a literature review’ by Jundt et al. [Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 41 (2012) 46–54]. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2012;41:1030. https://doi.org/10.1016/j.ijom.2012.05.002.

Tornes K. ITI Treatment guide: Volume 2: Loading protocols in implant dentistry; partially dentate patients. Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2008;118. https://doi.org/10.56373/2008-7-29.

Van Steenberghe D, Naert I, Jacobs R, Quirynen M. Influence of Inflammatory Reactions Vs. Occlusal Loading On Peri-Implant Marginal Bone Level. Advances in Dental Research 1999;13:130–5. https://doi.org/10.1177/08959374990130010201.

Van Steenberghe D, Naert I, Jacobs R, Quirynen M. Influence of Inflammatory Reactions Vs. Occlusal Loading On Peri-Implant Marginal Bone Level. Advances in Dental Research 1999;13:130–5. https://doi.org/10.1177/08959374990130010201.

Karl M, Albrektsson T. Clinical Performance of Dental Implants with a Moderately Rough (TiUnite) Surface: A Meta-Analysis of Prospective Clinical Studies. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2017;32:717–34. https://doi.org/10.11607/jomi.5699.

Yüzügüllü B, Avci M. The Implant‐Abutment Interface of Alumina and Zirconia Abutments. Clinical Implant Dentistry and Related Research 2008;10:113–21. https://doi.org/10.1111/j.1708-8208.2007.00071.x.

Welander M, Abrahamsson I, Berglundh T. The mucosal barrier at implant abutments of different materials. Clinical Oral Implants Research 2008;19:635–41. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2008.01543.x.

Sailer I, Philipp A, Zembic A, Pjetursson BE, Hämmerle CHF, Zwahlen M. A systematic review of the performance of ceramic and metal implant abutments supporting fixed implant reconstructions. Clinical Oral Implants Research 2009;20:4–31. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2009.01787.x.

Sailer I, Philipp A, Zembic A, Pjetursson BE, Hämmerle CHF, Zwahlen M. A systematic review of the performance of ceramic and metal implant abutments supporting fixed implant reconstructions. Clinical Oral Implants Research 2009;20:4–31. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2009.01787.x.

Spies BC, Sauter C, Wolkewitz M, Kohal R-J. Alumina reinforced zirconia implants: Effects of cyclic loading and abutment modification on fracture resistance. Dental Materials 2015;31:262–72. https://doi.org/10.1016/j.dental.2014.12.013.

Bharate V, Kumar Y, Koli D, Pruthi G, Jain V. Effect of different abutment materials (zirconia or titanium) on the crestal bone height in 1 year. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research 2020;10:372–4. https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2019.10.001.

Barwacz C, Stanford C, Diehl U, Cooper L, Feine J, McGuire M, et al. Pink Esthetic Score Outcomes Around Three Implant-Abutment Configurations: 3-Year Results. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2018;33:1126–35. https://doi.org/10.11607/jomi.6659.

Cavusoglu Y, Akça K, Gürbüz R, Cavit Cehreli M. A Pilot Study of Joint Stability at the Zirconium or Titanium Abutment/Titanium Implant Interface. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2014;29:338–43. https://doi.org/10.11607/jomi.3116.

Blank E, Grischke J, Winkel A, Eberhard J, Kommerein N, Doll K, et al. Evaluation of biofilm colonization on multi-part dental implants in a rat model. BMC Oral Health 2021;21. https://doi.org/10.1186/s12903-021-01665-2.

Östman P, Hellman M, Albrektsson T, Sennerby L. Direct loading of Nobel Direct® and Nobel Perfect® one‐piece implants: a 1‐year prospective clinical and radiographic study. Clinical Oral Implants Research 2007;18:409–18. https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2007.01346.x.

Dorkhan M, Yücel-Lindberg T, Hall J, Svensäter G, Davies JR. Adherence of human oral keratinocytes and gingival fibroblasts to nano-structured titanium surfaces. BMC Oral Health 2014;14. https://doi.org/10.1186/1472-6831-14-75.

Palacios-Garzón N, Velasco-Ortega E, López-López J. Bone Loss in Implants Placed at Subcrestal and Crestal Level: A Systematic Review and Meta-Analysis. Materials 2019;12:154. https://doi.org/10.3390/ma12010154.

Piattelli A, Vrespa G, Petrone G, Iezzi G, Annibali S, Scarano A. Role of the Microgap Between Implant and Abutment: A Retrospective Histologic Evaluation in Monkeys. Journal of Periodontology 2003;74:346–52. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.3.346.

##submission.downloads##

چاپ شده

2024-04-29