واقعات کسور در شفاخانۀ محمد وزیر اکبرخان

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.58342/ghalibMj.V.1.I.1.4

کلمات کلیدی:

شکسته‌گی استخوان, درمان, عوارض, شفاخانۀ محمد وزیر اکبرخان

چکیده

زمینه‌ و ‌هدف: واقعات کسور کولیس به‌صورت دیسکرپتیف، به شکل case series ‌در شفاخانۀ وزیر محمد اکبرخان در مدت سه سال صورت گرفته است. در جملۀ مریضانِ اورتوپيدی و تروماتولوژی مریض مصاب کسور کولیس بوده است.  

روش بررسی: از جمله، 99 مریض بالاتر از ۱۵ سال، که تحت مطالعه بوده و از کتاب راجستر عملیاتی و دوسیه‌های مریض، که در آن شهرت مکمل مریضان درج شده‌اند. تجزیه و تحلیل ارقام توسط برنامه‌های SPSS – Excel انجام یافت.

یافته‌ها: بیش‌ترین واقعات کسور در جنس مؤنث بوده، که %67.7 ‌را تشکیل داده و از نظر سن بیش‌ترین واقعات بین 51 الی 70 ساله‌گی بوده، که %40.4 را تشکیل می‌دهد. و %65.7 در بین ساکنین شهرها ثبت گردیده، و از جمله %53.5 کسور ثبت شده را از نظر علل افتادن از ارتفاعات بلند تشکیل می‌دهد؛ هم‌چنان از نظر نوعیت کسر %92.9  واقعات کسر بسته کولیس ثبت ‌گردیده است.

نتیجه‌گیری: مراجعۀ زیاد مریضان به شکسته‌بندها که از همین سبب کم‌تر مریضان کولیس به شفاخانۀ ما مراجعه می‌کند، این مسأله با لیتراتورهای طبی جهانی تفاوت  ندارد؛ یعنی گفته می‌توانیم  از نظر جنسیت، وقوع کسر کولیس در لیتراتور‌های طبی تقریباً شباهت دارد. از نظر محل سکونت وقوعات کسر کولیس بیش‌تر در نواحی شهرها بوده، البته علّت آن کار میخانیکی است. از نظر نوع کسر کولیس کسور بسته، نسبت به کسر باز وقوع ‌بیش‌تر داشته که علّت مراجعۀ زیادتر مریضان از اثر افتادن است. از نظر تداوی معلوم شد که اکثریت واقعات کسر کولیس به‌ تداوی محافظه‌وی تداوی می‌شود، و بسیار کم به تداوی عملیاتی ضرورت پیدا می‌کند.

بیوگرافی نویسندگان

رسول خان حیات، مؤسسۀ تحصیلات عالی سپین غر

تحقیقات علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی سپین غر، ‌ کابل، افغانستان.

شفیع‌الله ایوبی، مؤسسۀ تحصیلات عالی سپین غر

‌دیپارتمنت معالجه‌وی، مؤسسۀ تحصیلات عالی سپین غر،‌ کابل، افغانستان.

عبیدالله نیازی، مؤسسۀ تحصیلات عالی سپین غر

‌دیپارتمنت لابراتوار، مؤسسۀ تحصیلات عالی سپین غر،‌ کابل، افغانستان.

مراجع

Frederick Azar CAMPBELL'S OPERATIVE ORTHPEADICS [Book]. - Philadephia. PA 19103-2899: ELSEVIER, 2013. - Vol. ONE.

HOLMES CANTAB Henry Gray anatomy of the Human Body [Book]. - STANFORD. CALIF.94305: Prosunt, 1970. - Vol. ONE.

Kate W Nellans MD The Epidemiology of Distal Radius Fracture [Journal]. - Coliforonia: Hand Clin, 2013. - one: Vol. one.

micheal W.chapman orthopedic surgery 2008/3rd edition /volum 2. section 3. chapter 44. page 5413-5431.

Browner Jupiter Levine Trafton Skeletal Trauma. Volum Two. Section 3.

nd edition 1998. pages 1383-1397

David L.Hamblen A.Hamish R.W.Simpson Adams’sOutline of Fractures including joint injuries, 12th edition/2007/.Chapter 12. pages:177-186.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2553431/

Habeebullah Awais and Vsiljevic Aleks Evidence-based review of colles' fracture [Journal]. - Karachi: Hazem, january 8, 2015. - 1 : Vol. one.

Mallmin Hans A Prospective study of a quarter million population colles' fracture [Journal]. - Swidish: Sverker, 2012. - 2: Vol. 63.

kamran Haidari Cross sectional study of colles' fracture [Journal]. - Tehran : Tehran teahcing hospital, 2012. - one : Vol. one.

belloti JC,et al.Sao Paulo Med J.2007 cross sectional study of colles fracture in 34th brazile orthopedic congress

##submission.downloads##

چاپ شده

2024-04-29